De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) werd verzonden namens Smart4B B.V. en is uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n). Dit e-mailbericht (en bijlagen) kan informatie bevatten die vertrouwelijk is, en/of om andere redenen rechtens is beschermd. Indien u als lezer van deze disclaimer niet de geadresseerde bent, wordt u er hierdoor op gewezen dat u geen recht hebt kennis te nemen van de rest van dit e-mailbericht. Tevens hebt u geen recht het bericht te kopiëren danwel te verstrekken aan andere personen dan de geadresseerde(n). Indien u dit e-mailbericht per abuis hebt ontvangen, verzoeken wij u ons per omgaande te informeren, en het originele bericht te vernietigen. Smart4B B.V. sluit iedere verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit of verband houdt met gevolgen en/of schade van onjuiste, onvolledige, of ontijdige verzending en ontvangst van de informatie verzonden met dit e-mailbericht, danwel de eventuele aanwezigheid van virussen.